כלי הפרויקט

כלים, רכיבים, שאלונים ומסמכים אחרים המשמשים לקבלת מידע על השכלה גבוהה בפורטוגל.

ארגזי כלים ומסגרות

ארגזי כלים לסטודנט ולמרצה הווירטואליים, מסגרות לעיצוב קורסים

נגישות שוויונית ודמוקרטיזציה

פעילויות ההפצה ותוצרים שהופקו במסגרת הפרויקט

יכולות תקשוב

יכולות תקשוב בהתייחס לאוכלוסיית היעד

חומרי הדרכה

חומרי להכשרת מדריכים

הפצה ופרסומים

פעילויות ההפצה ותוצרים שהופקו במסגרת הפרויקט