შედეგები

არ გამოგრჩეთ შედეგები

შედეგები დეტალურად
DISCOVER MORE OUTPUTS

პროექტის  ფარგლებში
შემუშავებული  ინსტრუმენტები

ინსტრუმენტები, რუბრიკები, კითხვარები და სხვა დოკუმენტები

სახელმძღვანელო

სახლემძღვანელო სტუდენტისთვის და მასწავლებლისთვის, კურსის დიზაინის ჩარჩო

თანასწორობა, ხელმისაწვდომოდა და დემოკრატიზაცია

პროექტის პარნიორების მიერ შემუშავებული ანგარიშები და შედარებითი ანალიზი

ICT კომპეტენციები

სამიზნე ჯგუფების ICT კომპეტენციები

ტრენინგის მასალები

ტრენინგ მასალები ტრენერების ტრენინგისთვის

პუბლიკაციები

პროექტის ფარგლებში განხორვიელებული დისემინაციის აქტივობები