პროექტის შესახებ

The Action tergeted in LOVEDISTANCE project is Equity, Acessibility to and Democratization of Higher Education

Პროექტის ფარგლებში საქართველოსა და ისრაელში გადამზადდება როგორც აკადემიური, ისე ადმინისტრაციული პერსონალი ისეთ საკითხებში, როგორიც არის შერეული და დისტანციური სწავლების დროს სასწავლო კურსების მომზადება, განხორციელება და ხარისიხის შეფასება. აღნიშნული ხელს შეუწყობს უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, მათ შორის, განსხვავებული საჭიროებების მქონე ჯგუფების ინტეგრაციას.

სიახლეები

არ გამოგრჩეთ სიახლეები

სიახლეები დეტალურად
DISCOVER MORE NEWS

 კონსორციუმის პირველი შეხვედრა გაიმართა 2020 წლის თებერვალში, რომელსაც უმასპინძლა პროექტის კოორდინატორმა – პორტოს პოლიტექნიკურმა უნივერსიტეტმა.

შედეგები

არ გამოგრჩეთ შედეგები

შედეგები დეტალურად
DISCOVER MORE OUTPUTS

პროექტის  ფარგლებში
შემუშავებული  ინსტრუმენტები

ინსტრუმენტები, რუბრიკები, კითხვარები და სხვა დოკუმენტები

სახელმძღვანელო

სახლემძღვანელო სტუდენტისთვის და მასწავლებლისთვის, კურსის დიზაინის ჩარჩო

თანასწორობა, ხელმისაწვდომოდა და დემოკრატიზაცია

პროექტის პარნიორების მიერ შემუშავებული ანგარიშები და შედარებითი ანალიზი

ICT კომპეტენციები

სამიზნე ჯგუფების ICT კომპეტენციები

ტრენინგის მასალები

ტრენინგ მასალები ტრენერების ტრენინგისთვის

პუბლიკაციები

პროექტის ფარგლებში განხორვიელებული დისემინაციის აქტივობები

პარტნიორები

პროექტის LoveDistanse ტრენინგ პროგრამა
შემუშავებულია ჩვენი პარტნიორების მიერ