דוחות אלה בוחנים באופן ביקורתי שוויון ודמוקרטיה בחינוך במדינות השותפות מנקודות מבט שונות. בעולם, הולכים ומתרבים הטיעונים הן לדמוקרטיזציה של החינוך והן לשימוש בחינוך לקידום חברה דמוקרטית. נטען כי שוויון ודמוקרטיזציה של ההשכלה הגבוהה מהווים תכנון טוב יותר לאזרחות פעילה ולחברה אזרחית חזקה שהם בסיס של מדינה דמוקרטית. יתר על כן, ובהסתמך על מחקרים עדכניים בתחומי השוויון, ההנגשה והדמוקרטיה בחינוך, דוחות אלו בוחנים את יחסי הגומלין הכוללים בין תקשוב, דמוקרטיה ותוצאות בחינוך, במיוחד באוכלוסיות מיעוטים דתיים ואתניים. הדוחות מתמקדים גם באתגרים והזדמנויות שהוצגו בהרצאות בפני מרצים וסטודנטים בנוגע לשימוש בהוראה מקוונת.

הדוחות הבאים הוכנו במסגרת חבילת עבודת ההכנה של הפרויקט:

  • מדיניות בנוגע לשוויון, הנגשה ודמוקרטיזציה של ההשכלה הגבוהה – חוויות משותפות בישראל ובגאורגיה
  • תפיסות סטודנטים ומרצים בנוגע לשוויון, הנגשה ודמוקרטיזציה של ההשכלה הגבוהה
  • שיוויוניות, נגישות ודמוקרטיזציה של השכלה גבוהה – חוויות משותפות במדינות אירופה